Брашна Утвърден Стандарт България

Утвърден стандарт №01/2011 Пшеничното брашно тип Бяло, Добруджа, Типово се произвежда от пшеница, съгласно БДС 602-87 от I, II и II Б група, неподлагана на генетична модификация. При технологична необходимост (години с ниско качество на зърното) се допуска влагането на спомагателни вещества: глутен и ензими – неподложени на генетична модификация и органични киселини . Не се допуска влагането на оцветители, избелители и консерванти.

В стандарта са заложени показателите, на които трябва да отговаря брашното: органолептични, физикохимични, химични и микробиологични. Описани са методите за лабораторно изпитване, технологичния процес на производство, производствения контрол ( входящ контрол на суровини и спомагателни материали, технологичен контрол и контрол на готовия продукт), етикетирането и документите ,придружаващи готовия продукт. Изготвена е Декларация за съответствие на брашното, която се издава при експедицията му.

Показване на 4 резултата

Показване на 4 резултата